Tworzenie się chmur < Tworzenie się chmur
> Mgła
> Zachmurzenie
Mgła, zachmurzenie

Mgła

Mgła składa się z drobniutkich kropelek wody, które nie zamarzają nawet wtedy, gdy temperatura powietrza spada poniżej 0°. Wymiary tych kropelek są bardzo rozmaite: przeciętna ich średnica wynosi 0,02mm.
W temperaturach bardzo niskich mgła składa się z kryształków lodu. Wskutek drobnych wymiarów kropelki mgły unoszą się w powietrzu i opadają bardzo powoli. Charakterystyczną cechą mgły jest jej przezroczystość, co powoduje zmniejszenie odległości widzenia.
Rozróżniamy mgły radiacyjne i adwekcyjne.

Mgły radiacyjne powstają wskutek wypromieniowania ciepła z powierzchni ziemi i z przyległych do niej warstw powietrza. Tego rodzaju mgły powstają nad lądem zimą podczas pogody wyżowej, gdy jest pogodne niebo i słaby wiatr. W tych warunkach w nocy oziębia się powierzchnia ziemi, a od niej przylegające warstwy powietrza. Zazwyczaj powstawanie mgły związane jest z inwersją temperatury. Mgła taka może sięgać do kilkuset metrów wysokości. Jest to typ mgły górnej. Mgły radiacyjne dolne są rezultatem dużego ochłodzenia się powietrza w ciągu jednej (u nas mgły jesienne podczas nocy o bardzo słabym wietrze). Powstają one wskutek inwersji termicznych w dolnych warstwach atmosfery. Do tej samej kategorii należą mgły tworzące się w lecie po zachodzie słońca nad polami, tzw. mgły przyziemne. Przyczyna ich powstawania są, poza wypromieniowaniem, także jądra kondensacyjne, które przed wieczorem, gdy nie ma prądów wstępujących, opadają w dół. Jądra absorbują parę wodną, w wyniku czego tworzy się mgła. Jeśli powietrze jest suche, to mgła występuje tylko nad bagnami i mokrymi łąkami, co jest spowodowane właściwościami cieplnymi gruntu.

Mgła adwekcyjna powstaje wskutek ochłodzenia się masy powietrznej, gdy przesuwa się ona w kierunku poziomym. Bardziej trwałe i gęstsze są mgły powstające w czasie przesuwania się mas powietrza ciepłego i wilgotnego po podłożu chłodnym. Mniej trwałe i rzadsze są mgły powstające przy przesuwaniu się powietrza chłodnego po podłożu ciepłym i wilgotnym. Mgły adwekcyjne powstają późną jesienią, zimą albo wczesną wiosną, gdy wilgotne ciepłe powietrze przemieszcza się nad chłodnym podłożem do większych szerokości geograficznych. Gęste mgły adwekcyjne powstają na morzach i u brzegów mórz w ciepłej porze roku, przy przesuwaniu się powietrza znad cieplejszego lądu nad chłodniejsze morza. Silne mgły powstają w chłodnej porze roku, przy napływaniu nad ląd ciepłego powietrza morskiego. Na oceanach mgły adwekcyjne powstają w miejscach, gdzie spotykają się prądy chłodne a z prądami cieplnymi (np. ciepły Golfstrom z chłodnym Prądem Labradorskim). Nad lądem mgły powstają w chłodnej porze roku, nad morzem - w ciepłej.
Nad rzekami i jeziorami mogą powstawać tak zwane mgły z wyparowania; powstają one wtedy, gdy ciepła powierzchnia wody paruje do chłodnego powietrza. Najczęściej tego rodzaju mgły występują nad rzekami i jeziorami w jesieni. Zimą mgły powstają często także nad nie zamarzniętymi morzami.


Zachmurzenie, jego przebieg dobowy i roczny

1.  Wielkość pokrycia sklepienia niebieskiego przez chmury nazywa się zachmurzeniem. Zachmurzenie określa się w dziesiątych częściach pokrycia nieba przez chmury. Jeżeli chmury całkowicie pokrywają niebo, zachmurzenie oznacza się liczbą 10, przy całkowicie pogodnym (bezchmurnym) niebie - liczbą 0. Przy obliczaniu średnich wartości można podawać również dziesiąte części jedności , np. 5,7 oznacza , że chmury pokrywają 57% sklepienia niebieskiego.
W służbie pogody stosuje się specjalny klucz do szyfrowania zachmurzenia, w którym wszystkie stopnie pokrycia nieba objęte są liczbami od 0 do 8; liczba 9 jest zarezerwowana dla oznaczenia przypadku, gdy zachmurzenia nie można określić z powodu ciemności, mgły, burzy pyłowej itp.
Zachmurzenie ocenia się zazwyczaj przez obserwatora wizualnie bez użycia przyrządów, jednak istnieją do tego celu również przyrządy, np. w postaci wypukłego, półkolistego lustra, odbijającego całe sklepienie niebieskie; odbicie to fotografowanie za pomocą aparatu, umieszczonego u góry w pewnej odległości nad lustrem.
Przyjęto oceniać osobno zachmurzenie przez wszystkie chmury niezależnie od ich wysokości (zachmurzenie ogólne) oraz osobno przez wszystkie chmury piętra dolnego, a w przypadku ich braku - przez wszystkie chmury piętra średniego (zachmurzenie "dolne"). Jest to rzeczą bardzo istotną, bo wysokie, a częściowo i średnie chmury mniej, zasłaniają światło słoneczne i mają mniejsze znaczenie pod względem praktycznym (np. dla lotnictwa). Dalej mowa będzie tylko o zachmurzeniu ogólnym.
Zachmurzenie ma duże znaczenie dla obiegu ciepła na Ziemi. Odbija ono bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wskutek tego zmniejsza jego dopływ do powierzchni Ziemi. Zwiększa również rozproszenie promieniowania, zmniejsza promieniowanie efektywne, zmienia warunki oświetlenia. Aczkolwiek współczesne samoloty latają powyżej chmur średniego i nawet górnego piętra, zachmurzenie może utrudniać start i lądowanie samolotów, przeszkadzać w orientacji bez przyrządów, może zagrażać oblodzeniem samolotu itp.

2.  Przebieg dobowy zachmurzenia jest złożony i zależy przeważnie od rodzaju chmur. W przypadku chmur niskich warstwowych (St) I warstwowych kłębiastych (Sc), których powstawianie jest związane z ochłodzeniem się powietrza od podłoża ziemskiego i względnie słabym turbulęcyjnym przenoszeniem wraz z powietrzem pary wodnej do góry, maksimum zachmurzenia występuje w godzinach nocnych i porannych. Przeciwnie chmury typu kłębiastego, związane z chwiejną stratyfikacją i dobrze rozwiniętą konwekcją powstają przeważnie w godzinach dziennych i zanikają w nocy. Nad morzem, gdzie dobowy przebieg temperatury podłoża nie wykazuje prawie zmian chmury konwekcyjne nie mają również tych zmian w ciągu doby lub też słabe maksimum przypada w tym przypadku na godziny poranne. Chmury wznoszenia wślizgowego, występują na powierzchniach frontowych, również nie wykazują wyraźnego przebiegu dobowego.
Wobec tego w przebiegu dobowym nad lądem w szerokościach umiarkowanych w lecie zaznaczają się dwa maksima: rano i większy po południu. W chłodnej porze roku, kiedy konwekcja jest mała lub nie występuje wcale, przeważa maksimum poranne, które może być w jednym (rys. 69). Na obszarach zwrotnikowych przeważa przez cały rok maksimum popołudniowe, ponieważ tam powstawanie chmur jest głównie związane z procesami konwekcyjnymi. Dla przykładu wspomnimy, że w Wiedniu w ciągu całego roku maksima zachmurzenia przypadają przeciętnie na godziny 8 i 14, zaś minima - na 12 i 22, Całkowita amplituda wahań dobowych zachmurzenia w Wiedniu wynosi 0,8, czyli mniej niż 0,1 pokrycia nieba. W typowym klimacie morskim jest ona jeszcze mniejsza.


    
< Tworzenie się chmur - Powrót
 

[ Atlas chmur - Strona główna | Atlas chmur - Spis zdjęć ]