Tworzenie się chmur < Tworzenie się chmur
> Chmury konwekcyjne
> Chmury faliste
>
Chmury wznoszenia ślizgowego
Chmury konwekcyjne, faliste i wznoszenia ślizgowego

Chmury konwekcyjne (chmury o budowie pionowej)

1.  Różnice w budowie i zewnętrznym wyglądzie chmur są uwarunkowane różnicami w warunkach ich powstawania. Dlatego chmury można podzielić na kilka typów genetycznych.
Rozróżnia się chmury wewnątrzmasowe i frontowe. Pierwsze zawdzięczają swe pochodzenie procesom zachodzącym wewnątrz mas powietrznych, drugie - procesom związanym z frontami, tj. zachodzącym na granicach między masami powietrza.

2.  W chwiejnych masach powietrza (chłodnych, a latem nad lądem również w lokalnych) powstawanie chmur jest związane z silnie rozwiniętą konwekcją przy chwiejnej stratyfikacji. W wyniku adiabatycznego oziębienia powietrza w prądach wstępujących powstają właśnie chmury konwekcyjne. Prędkość prądów wstępujących podczas powstawania chmur jest średnio rzędu 3-6 m/sek, lecz w poszczególnych przypadkach może przekraczać 10, a nawet osiągać 20 m/sek. Dookoła chmur występują bardziej słabe ruchy zstępujące.
Procesy powstawania chmur decydują również i o charakterystycznym ich wyglądzie: są to chmury w postaci kłębów, które w czasie tworzenia się wykazują przede wszystkim pionową rozciągłość. Według klasyfikacji międzynarodowej należą do nich przede wszystkim chmury kłębiaste (Cumulus), które przy dalszym rozwoju mogą przekształcić się w chmury kłębiaste deszczowe (Cumulonimbus). Przekształcenie to polega na pojawianiu się w górnych partiach chmur kryształków lodu lub, jak się niekiedy mówi, na lodowaceniu wierzchołków chmur. Zewnętrznie objawia się to w zatraceniu kłębiastego charakteru wierzchołków oraz w pojawieniu się struktury włóknistej. Właśnie ten proces prowadzi do występowania opadów przelotnych (ulew) z chmur kłębiastych deszczowych wówczas, gdy chmury kłębiaste z reguły opadów nie dają.
Chmury kłębiaste deszczowe mogą w pojedynczych przypadkach, nawet w szerokościach umiarkowanych, osiągnąć wysokość 13 km i przenikać do stratosfery. Na obszarach zwrotnikowych rozwijają się niekiedy one pionowo nawet powyżej 15 km . Poprzeczne wymiary chmur kłębiastych deszczowych dochodzą do 15-20 km, przy czym chmury składają się z oddzielnych komórek, których istnienie jest bardzo krótko trwałe -20-30 minut.

3.  Dla silnego rozwoju chmur konwekcyjnych jest rzeczą bardzo ważną by masy powietrza miały do znacznej wysokości stratyfikację chwiejną, tj. by pionowe gradienty temp. w nich aż do poziomu kondensacji (czyli do poziomu, na którym zaczyna się powstawianie chmur) były większe od suchoadiabatycznego lub co najmniej zbliżone do niego, a nad poziomem kondensacji - większe niż wilgotnoadiabatycznego. Wysokość poziomu kondensacji można w przybliżeniu obliczyć (lub wyznaczyć za pomocą diagramu adiabatycznego), mając temp. i wilgotność powietrza przy powierzchni Ziemi. Do celu tego może służyć wzór:
H=1,2 (t-t),
gdzie H - poziom kondensacji w hektometrach, t - temp. powietrza na dole, t - temp. punktu rosy dla tego powietrza.
Poziom lodowacenia występuje na wysokości o temperaturach ok. -8 do -12 lub jeszcze niższych. Do osiągnięcia tego poziomu chmura zachowuje strukturę kropelkową i pozostaje kłębiastą.
Warstwy z inwersjami temperatury lub nawet z małymi pionowymi gradientami temperatury hamują rozprzestrzenienie się konwekcji, to też są one nazywane warstwami hamującymi. Gdy chmury kłębiaste w procesie swego rozwoju pionowego dochodzą do tej warstwy, dalszy ich rozwój ustaje. Jeżeli natomiast warstwa inwersyjna leży nisko, może ona przeszkodzić w ogóle powstawaniu chmur.

4.  W chłodnych masach powietrza, poruszających się nad powierzchnią cieplną, chmury konwekcyjne tworzą się zarówno nad lądem, jak nad morzem. Nad lądem w lecie rozwijają się one również w lokalnych masach powietrza ponad mocno ogrzewaną w dzień powierzchnią gruntu. W takich przypadkach tworzenie się chmur ma szczególnie wyraźny przebieg dobowy: chmury osiągają największy rozwój w godzinach popołudniowych (często z burzami, niekiedy z gradem ) i zanikają w nocy. Mniej wyraźnie bywa zaznaczony, lecz jednak istnieje, przebieg dobowy powstawania chmur konwekcyjnych w chłodnych masach powietrza.
W zimie nad lądem, pokrytym śniegiem, chmury konwekcyjne obserwuje się rzadko lub nie występuje wcale; rozwój ich w chłodnych masach powietrza rozpoczyna się na wiosnę, po zniknięciu pokrywy śnieżnej. Nad morzem chmury konwekcyjne są zjawiskiem częstym i bywają dobrze rozwinięte również w zimie.Chmury faliste

W masach powietrza o równowadze stałej (ciepłych, zaś w zimie nad lądem również i miejscowych) podstawowym procesem rozwoju chmur jest dostatecznie słabe przenoszenie turbulencyjne pary wodnej od powierzchni Ziemi do góry i odpowiednie jej adiabatyczne oziębianie się. Warstwy inwersyjne zatrzymują i to przenoszenie. Pod inwersją odbywa się gromadzenie pary wodnej i jej radiacyjne oziębianie się. Dlatego też chmury powstają przeważnie pod warstwą inwersji. Według klasyfikacji międzynarodowej są to chmury niskie warstwowe (Stratus) i kłębiaste warstwowe (Stratocumulus), w piętrze średnim - średnie kłębiaste (Altostratus). Są one stosunkowo cienkie i rozciągnięte w kierunku poziomym, a ponadto wykazują często strukturę falistą i dlatego właśnie nazywają się chmurami falistymi.
Taka ich budowa spowodowana jest tym, że w powstaniu tych chmur odgrywają często rolę procesy falowe: w warstwie inwersji i po obu jej stronach powstają wskutek nagłych zmian prędkości wiatru oraz gęstości (temperatury) powietrza fale o długości rzędu 50-2000m. W grzbietach tych fal powietrze podnosi się ku górze, w dolinach - opada na dół. Wobec tego warstwa chmur może rozczłonkować się na oddzielne walce lub ławice, charakterystyczne dla zewnętrznego wyglądu chmur kłębiasto - warstwowych lub średnich kłębiastych.
Falista budowa chmur warstwowych przy obserwacji z dołu wydaje się mniej oczywista, ponieważ długości fal są w nich duże, zaś chmury są położone blisko powierzchni Ziemi, natomiast przy obserwacjach z góry, z samolotu ich wygląd falisty jest dobrze widoczny.
Oprócz fal swobodnych mogą w atmosferze powstawać również stojące fale wymuszone ponad górami, przez które przepływa powietrze. W grzbiecie takiej fali stojącej powstaje chmura, która wydaje się być nieruchoma, w rzeczywistości jednak przez cały czas powstaje ona jednak od nowa w coraz to na nowo przynoszonym powietrzu. Takie chmury nazywają się chmurami orograficznymi. Chmury wznoszenia wślizgowego (chmury o budowie warstwowej)

1. W związku z frontami tworzą się chmury wznoszenia wślizgowego. Są to olbrzymie układy chmur o szerokości setek kilometrów, wyciągnięte wzdłuż frontu na tysiące kilometrów. W swej centralnej części mają one wygląd potężnych warstw. Front oddziela łagodnie nachylony klin powietrza chłodnego od położonego obok niego i nad nim powietrza cieplejszego, przy tym rozwija się z reguły ruch wstępujący powietrza ciepłego po zimnym klinie.
Ponieważ powierzchnia frontowa jest nachylona do poziomu pod bardzo małym kątem (tangens tego kąta wynosi zaledwie 0,01 lub nawet mniej), ruch powietrza ciepłego jest właściwie poziomy. Pomimo to, do tego poziomego przenoszenia powietrza dołącza się niewielka składowa pionowa, rzędu centymetrów lub jego części na sekundę, i to ma ogromne znaczenie. Powolne wślizgiwanie się powietrza ciepłego wzdłuż chłodnego klina pociąga za sobą adiabatyczne ochłodzenie jego potężnych warstw i kondensację w nich pary wodnej. W wyniku powstaje układ chmur, położony w ciepłym powietrzu nad chłodnym klinem.
Szczególnie wyraźnie jest on widoczny w przypadku frontu ciepłego. Najbardziej potężną część tego układu w pobliżu linii frontu (tj. w pobliżu linii przecięcia się powierzchni frontowej z powierzchnią Ziemi) tworzą chmury warstwowe deszczowe o grubości kilku kilometrów, np. pomiędzy poziomami 1-2 oraz 6-8km. Dalej od linii frontu chmury przechodzą w średnio warstwowe o mniejszej grubości, zaś jeszcze dalej w warstwowe pierzaste, przed którymi występują, już na odległości wielu setek kilometrów o linii frontu, ławice chmur pierzastych.
Opady chmur średnich warstwowych, przynajmniej w lecie nie dochodzą do powierzchni Ziemi. Lecz z chmur warstwowych deszczowych, w pasie o szerokości od 200 do 300 kilometrów i więcej, spadają opady ciągłe. Wraz z przemieszczaniem się frontu przesuwają się również związane z nim chmury i opady. Pojawienie się nad zachodnią lub południową częścią horyzontu wyciągniętych (zbierających się w perspektywie) pasów chmur pierzastych bywa zapowiedzią zbliżania się frontu ciepłego z następującym po nim mniej lub bardziej dużym zachmurzeniem i opadami.
W przypadku frontu chłodnego powstaje w istocie rzeczy taki sam układ chmur. Różnica polega na tym, że układ chmur frontu chłodnego jest węższy i w przedniej części ma charakter chmur kłębiastych deszczowych z przelotnymi deszczami (ulewami), ponieważ wznoszenie się powietrza ciepłego ma tu bardziej gwałtowny charakter niż w przypadku frontu ciepłego. Na tzw. frontach okluzji ruch powietrza jest bardziej złożony, lecz i tam wytwarza się na ogół podobny układ chmur.

2.  Wyżej wymieniono charakterystyczne chmury frontowe wznoszenia wślizgowego. W związku z frontami możliwe jest również powstawanie niektórych innych rodzajów, np. dla frontu chłodnego charakterystyczne są chmury kłębiasto-pierzaste, dla frontu okluzji - rozmaite gatunki chmur średnich kłębiastych. W lecie nad lądem chmury kłębiaste deszczowe rozwijają się często również na froncie ciepłym. Chmury frontowe mogą się potęgować przy zbliżaniu się frontu do pasma górskiego. Podczas wznoszenia się prądy powietrza wzdłuż zboczy górskich mogą się w nim rozwijać również samodzielne chmury orograficzne, najczęściej typu kłębiastego. W szerokościach pozazwrotnikowych przeważają chmury wznoszenia wślizgowego, natomiast na obszarach zwrotnikowych występują przede wszystkim chmury konwekcyjne.

    

< Tworzenie się chmur - Powrót
 

[ Atlas chmur - Strona główna | Atlas chmur - Spis zdjęć ]